لیست اشخاصی که در سریال game of thrones مرده اند

the game of throns - لیست اشخاصی که در سریال game of thrones مرده اند

اگر میخواهید بدانید هر شخصیت دقیقا در چه سریال game of thrones فصل و کدام قسمت کشته شده است این پست را همیشه همراه داشته باشید :

[tabs type=”horizontal”] [tabs_head] [tab_title] [/tab_title] [tab_title] فصل دوم [/tab_title] [tab_title] فصل سوم [/tab_title] [tab_title] فصل چهارم [/tab_title] [tab_title] فصل پنجم [/tab_title] [tab_title] فصل ششم [/tab_title] [tab_title] فصل هفتم [/tab_title] [/tabs_head] [tab] ویل- سرباز فراری از نایتزواچ ( قسمت اول )
جان ارن ( قسمت اول )
لیدی- گرگ سانسا ( قسمت دوم )
جوری کسل ( قسمت پنجم )
ویسیریس تارگرین ( قسمت ششم )
رابرت باراتئون ( قسمت ششم )
سیریو فورل ( قسمت هشتم )
ند استارک ( قسمت نهم )
کال دروگو ( قسمت دهم )
راگو( پسر دنریس و کال ) ( قسمت دهم )
میری مازدور ( قسمت دهم ) [/tab] [tab] [tab] راخارو-بادیگارد دوتراکی دنریس ( سریال game of thrones فصل دوم قسمت دوم )
یورن ( برای نایتزواچ سرباز جمع میکرد ) ( سریال game of thrones فصل دوم قسمت سوم )
رنلی باراتئون ( سریال game of thrones فصل دوم قسمت پنجم )
رودریک کسل ( سریال game of thrones فصل دوم قسمت ششم )
ایری-ندیمه دنریس ( سریال game of thrones فصل دوم قسمت هفتم )
استاد لوین ( سریال game of thrones فصل دوم قسمت دهم )
کورین هالف هند ( سریال game of thrones فصل دوم قسمت دهم )
پیات پری ( سریال game of thrones فصل دوم قسمت دهم )
دوریا- خدمتکار خیانت‌کار دنریس ( سریال game of thrones فصل دوم قسمت دهم )
زارو خان داکسوس ( سریال game of thrones فصل دوم قسمت دهم ) [/tab] [tab] [tab] هاستر تالی-پدر کتلین، لیسا و ادمیور ( سریال game of thrones فصل سوم قسمت سوم )
جیور مورمونت ( سریال game of thrones فصل سوم قسمت چهارم )
کرستر ( سریال game of thrones فصل سوم قسمت چهارم )
کرزنیس-برده‌داری که میخواست اژدهای دنریس را بخرد ( سریال game of thrones فصل سوم قسمت چهارم )
رز- از دختران پیتر بیلیش ( سریال game of thrones فصل سوم قسمت ششم )
تالیسا استارک ( سریال game of thrones فصل سوم قسمت نهم )
راب استارک ( سریال game of thrones فصل سوم قسمت نهم )
کتلین استارک( سریال game of thrones فصل سوم قسمت نهم )
گری ویند-گرگ راب استارک ( سریال game of thrones فصل سوم قسمت نهم ) [/tab] [tab] [tab] پولیور ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت اول )
جافری باراتئون ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت دوم )
کارل تنر- رهبر شورشیان نایتزواچ ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت پنجم )
لاکه- مردی که دست جیمی لنیستر را قطع کرد ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت پنجم )
راست- از شورشیان نایتزواچ ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت پنجم )
لایسا آرن- خواهر کتلین استارک ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت هفتم )
اوبرین مارتل ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت هشتم )
گِرِن- دوست جان اسنو ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت نهم )
مگ- یکی از غولهای حمله کننده به دیوار ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت نهم )
پپ- دوست جان اسنو‌ ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت نهم )
استیر( از قبیله تن‌ها ) ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت نهم )
ایگریت ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت نهم )
جوجن رید ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت دهم )
شی ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت دهم )
تایوین لنیستر ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت دهم ) [/tab] [tab] [tab]

منس ریدر ( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت اول )
جینوس اسلینت( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت سوم )
باریستان سلمی( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت چهارم )

استاد ایمون( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت هفتم ) تنها مرگ طبیعی سریال که تصویر آنرا دیدیم

کارسی ( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت هشتم )
شیرین باراتئون ( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت نهم )
هیزدار رو لارک ( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت نهم )
سیلیس باراتئون ( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت دهم )
استنیس باراتئون( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت دهم )
میراندا ( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت دهم )
میرین ترانت( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت دهم )
میرسلا باراتئون( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت دهم )
جان اسنو( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت دهم )

[/tab] [tab] [tab] آریو هوتا ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت اول )
دوران مارتل ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت اول )
تریستان مارتل( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت اول )
روس بولتون ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دوم )
والدا بولتون و فرزندش ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دوم )
بیلون گریجوی ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دوم )
آلیستر تورن ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت سوم )
اولی ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت سوم )
سر آرتور دین ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت سوم ) فلش بک
اوشا ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت چهارم )
کال مورو( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت چهارم )
کلاغ سه چشم ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت پنجم )
لیف- از فرزندان جنگل ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت پنجم )
سامر- گرگ برن ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت پنجم )
هودور ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت پنجم )
اریس تارگرین ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت ششم ) فلش بک
برادر ری ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت هفتم )
بریندن تالی-بلک فیش ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت هشتم )
لیدی کرین- بازیگر نمایش در براووس ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت هشتم )
ویف ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت هشتم )
ریکون استارک ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت نهم )
جان آمبر( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت نهم )
وون وون ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت نهم )
رمزی بولتون ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت نهم )
استاد پایسل ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دهم )
لنسل لنیستر ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دهم )
گنجشک اعظم ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دهم )
لوراس تایرل ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دهم )
میس تایرل ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دهم )
مارجری تایرل ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دهم )
کوان لنیستر ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دهم )
تامن باراتئون ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دهم )
والدر ریورز ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دهم )
لوتار فری ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دهم )
والدر فری ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دهم )
لیانا استارک ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دهم ) فلش بک [/tab] [tab] سایر اعضای خاندان فری ( سریال گیم اف ترونز فصل هفتم قسمت اول )
نایمیریا سند ( سریال گیم اف ترونز فصل هفتم قسمت دوم )
اوبارا سند ( سریال گیم اف ترونز فصل هفتم قسمت دوم )
تاینه سند ( سریال گیم اف ترونز فصل هفتم قسمت سوم )
اولنا تایرل ( سریال گیم اف ترونز فصل هفتم قسمت سوم )
رندیل تارلی ( سریال گیم اف ترونز فصل هفتم قسمت پنجم )
دیکان تارلی ( سریال گیم اف ترونز فصل هفتم قسمت پنجم )
توروس اهل میر ( سریال گیم اف ترونز فصل هفتم قسمت ششم )
بنجن استارک ( سریال گیم اف ترونز فصل هفتم قسمت ششم )
ویسیریون ( سریال گیم اف ترونز فصل هفتم قسمت ششم )
پیتر بیلیش ( سریال گیم اف ترونز فصل هفتم قسمت هفتم ) [/tab] [/tabs] [btn btnlink=”https://t.me/joinchat/AAAAAEPuXtvlwS8zQ88HqA” btnsize=”full” bgcolor=”#8224e3″ txtcolor=”#ffffff” btnnewt=”1″ nofollow=”1″]کانال تلگرام فن گات[/btn]

ادامه مطلب و دانلود
near_me