دسته بندی : دنیای گیم اف ترونزمقاله های اختصاصی

لیست اشخاصی که در سریال game of thrones مرده اند

لیست اشخاصی که در سریال game of thrones مرده اند

اگر میخواهید بدانید هر شخصیت دقیقا در چه سریال game of thrones فصل و کدام قسمت کشته شده است این پست را همیشه همراه داشته باشید :

[tabs type=”horizontal”] [tabs_head] [tab_title] [/tab_title] [tab_title] فصل دوم [/tab_title] [tab_title] فصل سوم [/tab_title] [tab_title] فصل چهارم [/tab_title] [tab_title] فصل پنجم [/tab_title] [tab_title] فصل ششم [/tab_title] [tab_title] فصل هفتم [/tab_title] [/tabs_head] [tab] ویل- سرباز فراری از نایتزواچ ( قسمت اول )
جان ارن ( قسمت اول )
لیدی- گرگ سانسا ( قسمت دوم )
جوری کسل ( قسمت پنجم )
ویسیریس تارگرین ( قسمت ششم )
رابرت باراتئون ( قسمت ششم )
سیریو فورل ( قسمت هشتم )
ند استارک ( قسمت نهم )
کال دروگو ( قسمت دهم )
راگو( پسر دنریس و کال ) ( قسمت دهم )
میری مازدور ( قسمت دهم ) [/tab] [tab] [tab] راخارو-بادیگارد دوتراکی دنریس ( سریال game of thrones فصل دوم قسمت دوم )
یورن ( برای نایتزواچ سرباز جمع میکرد ) ( سریال game of thrones فصل دوم قسمت سوم )
رنلی باراتئون ( سریال game of thrones فصل دوم قسمت پنجم )
رودریک کسل ( سریال game of thrones فصل دوم قسمت ششم )
ایری-ندیمه دنریس ( سریال game of thrones فصل دوم قسمت هفتم )
استاد لوین ( سریال game of thrones فصل دوم قسمت دهم )
کورین هالف هند ( سریال game of thrones فصل دوم قسمت دهم )
پیات پری ( سریال game of thrones فصل دوم قسمت دهم )
دوریا- خدمتکار خیانت‌کار دنریس ( سریال game of thrones فصل دوم قسمت دهم )
زارو خان داکسوس ( سریال game of thrones فصل دوم قسمت دهم ) [/tab] [tab] [tab] هاستر تالی-پدر کتلین، لیسا و ادمیور ( سریال game of thrones فصل سوم قسمت سوم )
جیور مورمونت ( سریال game of thrones فصل سوم قسمت چهارم )
کرستر ( سریال game of thrones فصل سوم قسمت چهارم )
کرزنیس-برده‌داری که میخواست اژدهای دنریس را بخرد ( سریال game of thrones فصل سوم قسمت چهارم )
رز- از دختران پیتر بیلیش ( سریال game of thrones فصل سوم قسمت ششم )
تالیسا استارک ( سریال game of thrones فصل سوم قسمت نهم )
راب استارک ( سریال game of thrones فصل سوم قسمت نهم )
کتلین استارک( سریال game of thrones فصل سوم قسمت نهم )
گری ویند-گرگ راب استارک ( سریال game of thrones فصل سوم قسمت نهم ) [/tab] [tab] [tab] پولیور ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت اول )
جافری باراتئون ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت دوم )
کارل تنر- رهبر شورشیان نایتزواچ ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت پنجم )
لاکه- مردی که دست جیمی لنیستر را قطع کرد ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت پنجم )
راست- از شورشیان نایتزواچ ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت پنجم )
لایسا آرن- خواهر کتلین استارک ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت هفتم )
اوبرین مارتل ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت هشتم )
گِرِن- دوست جان اسنو ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت نهم )
مگ- یکی از غولهای حمله کننده به دیوار ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت نهم )
پپ- دوست جان اسنو‌ ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت نهم )
استیر( از قبیله تن‌ها ) ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت نهم )
ایگریت ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت نهم )
جوجن رید ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت دهم )
شی ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت دهم )
تایوین لنیستر ( سریال گیم اف ترونز فصل چهارم قسمت دهم ) [/tab] [tab] [tab]

منس ریدر ( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت اول )
جینوس اسلینت( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت سوم )
باریستان سلمی( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت چهارم )

استاد ایمون( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت هفتم ) تنها مرگ طبیعی سریال که تصویر آنرا دیدیم

کارسی ( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت هشتم )
شیرین باراتئون ( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت نهم )
هیزدار رو لارک ( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت نهم )
سیلیس باراتئون ( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت دهم )
استنیس باراتئون( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت دهم )
میراندا ( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت دهم )
میرین ترانت( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت دهم )
میرسلا باراتئون( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت دهم )
جان اسنو( سریال گیم اف ترونز فصل پنجم قسمت دهم )

[/tab] [tab] [tab] آریو هوتا ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت اول )
دوران مارتل ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت اول )
تریستان مارتل( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت اول )
روس بولتون ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دوم )
والدا بولتون و فرزندش ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دوم )
بیلون گریجوی ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دوم )
آلیستر تورن ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت سوم )
اولی ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت سوم )
سر آرتور دین ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت سوم ) فلش بک
اوشا ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت چهارم )
کال مورو( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت چهارم )
کلاغ سه چشم ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت پنجم )
لیف- از فرزندان جنگل ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت پنجم )
سامر- گرگ برن ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت پنجم )
هودور ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت پنجم )
اریس تارگرین ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت ششم ) فلش بک
برادر ری ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت هفتم )
بریندن تالی-بلک فیش ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت هشتم )
لیدی کرین- بازیگر نمایش در براووس ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت هشتم )
ویف ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت هشتم )
ریکون استارک ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت نهم )
جان آمبر( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت نهم )
وون وون ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت نهم )
رمزی بولتون ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت نهم )
استاد پایسل ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دهم )
لنسل لنیستر ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دهم )
گنجشک اعظم ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دهم )
لوراس تایرل ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دهم )
میس تایرل ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دهم )
مارجری تایرل ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دهم )
کوان لنیستر ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دهم )
تامن باراتئون ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دهم )
والدر ریورز ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دهم )
لوتار فری ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دهم )
والدر فری ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دهم )
لیانا استارک ( سریال گیم اف ترونز فصل ششم قسمت دهم ) فلش بک [/tab] [tab] سایر اعضای خاندان فری ( سریال گیم اف ترونز فصل هفتم قسمت اول )
نایمیریا سند ( سریال گیم اف ترونز فصل هفتم قسمت دوم )
اوبارا سند ( سریال گیم اف ترونز فصل هفتم قسمت دوم )
تاینه سند ( سریال گیم اف ترونز فصل هفتم قسمت سوم )
اولنا تایرل ( سریال گیم اف ترونز فصل هفتم قسمت سوم )
رندیل تارلی ( سریال گیم اف ترونز فصل هفتم قسمت پنجم )
دیکان تارلی ( سریال گیم اف ترونز فصل هفتم قسمت پنجم )
توروس اهل میر ( سریال گیم اف ترونز فصل هفتم قسمت ششم )
بنجن استارک ( سریال گیم اف ترونز فصل هفتم قسمت ششم )
ویسیریون ( سریال گیم اف ترونز فصل هفتم قسمت ششم )
پیتر بیلیش ( سریال گیم اف ترونز فصل هفتم قسمت هفتم ) [/tab] [/tabs] [btn btnlink=”https://t.me/joinchat/AAAAAEPuXtvlwS8zQ88HqA” btnsize=”full” bgcolor=”#8224e3″ txtcolor=”#ffffff” btnnewt=”1″ nofollow=”1″]کانال تلگرام فن گات[/btn]

به اشتراک گذاری
برچسب ها : استاد ایموناستنیس باراتئونایگریتبنجن استارکپیتر بیلیشتامن باراتئونتایوین لنیسترجان اسنورمزی بولتونریکون استارکشیشیرین باراتئونکلاغ سه چشملیانا استارکمارجری تایرلمنس ریدرمیرسلا باراتئونهودوروالدر فریویسیریون

جدیدترین پست ها

  • 2019

دانلود فیلم Aquaman 2018

دانلود فیلم Aquaman 2018 فن گات | Fangot | دانلود فیلم Aquaman 2018 با لینک مستقیم | دانلود زیرنویس فیلم Aquaman 2018… ادامه مطلب

2 ماه قبل
  • 2019

دانلود فیلم Serenity 2019

دانلود فیلم Serenity 2019 فن گات | Fangot | دانلود فیلم Serenity 2019 با لینک مستقیم | دانلود زیرنویس فیلم Serenity 2019… ادامه مطلب

3 ماه قبل
  • Cult

دانلود سریال Cult

دانلود سریال Cult فن گات | Fangot | دانلود سریال Cult با لینک مستقیم | دانلود زیرنویس سریال Cult | •● زیرنویس… ادامه مطلب

4 ماه قبل
  • Cuckoo

دانلود سریال Cuckoo

دانلود سریال Cuckoo فن گات | Fangot | دانلود سریال Cuckoo با لینک مستقیم | دانلود زیرنویس سریال Cuckoo | •● زیرنویس… ادامه مطلب

4 ماه قبل
  • CSI: Cyber

دانلود سریال CSI: Cyber

دانلود سریال CSI: Cyber فن گات | Fangot | دانلود سریال CSI: Cyber با لینک مستقیم | دانلود زیرنویس سریال CSI: Cyber… ادامه مطلب

4 ماه قبل
  • Crossing Lines

دانلود سریال Crossing Lines

دانلود سریال Crossing Lines فن گات | Fangot | دانلود سریال Crossing Lines با لینک مستقیم | دانلود زیرنویس سریال Crossing Lines… ادامه مطلب

4 ماه قبل